Adatvédelmi szabályzat – tevékenységi, adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatás

A jelen tájékoztatás célja, hogy a www.ligapenzugyiportal.hu honlapon (továbbiakban honlap) elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó közvetítői-, adatvédelmi és adatkezelési tevékenységekre vonatkozó információt nyújtson Önnek annak érdekében, hogy szolgáltatásaink igénybevételéről és a szükséges hozzájárulások megadásáról megfelelő előzetes tájékoztatás birtokában hozzon döntést.

A tájékoztatás és az adatkezelési tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

A honlap és az üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi jog a  Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A., adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-125868) illeti. A Liga a honlapon megjelenő egyes pénzügyi szolgáltatások tekintetében kizárólag kedvezmények elérésére vonatkozó tájékoztatást végez és ezzel kapcsolatosan kezeli a Liga Tagok adatait. A Liga kizárólag a Liga Tagok által önkéntes módon megadott adatokat kezeli.

A Liga a honlapon megjelenő egyes pénzügyi és befektetési termékekhez kapcsolódóan kedvezményekre vonatkozó tájékoztatási és marketing tevékenységet végez. Marketing tevékenységnek minősül valamennyi „Promóció” jelzésű termékmegjelenítés.

Tájékoztatjuk, hogy honlapon kínált szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció és egyes személyes adatok megadása, kezelése és harmadik felek részére való átadása szükséges.

Adatkezelők NAIH regisztráció alapján:

 • Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája
 • Letbroke Kft.
 • Greenspark.hu Kft.
 • OTP Pénzügyi Pont Kft.
 • OTP Bank Nyrt.
 • Salesautopilot.hu

Adatfeldolgozó:

 • Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája

Az Adatkezelők kapcsolattartásra kijelölt elektronikus levelezési címe:

penzugyiportal@liganet.hu

Az adatkezelés jogalapja:

A honlapon elérhető kedvezményre jogosult Liga Tag hozzájárulása.

A kezelt adatok köre (az alábbi felsorolásból egy, vagy több):

 • név
 • lakcím
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • jövedelmi adatok
 • munkáltató neve
 • pénzügyi igények
 • tagszervezet neve

Az adatkezelés időtartama:

A kötelező adatkezelés eseteit kivéve az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatkezelés célja:

 • személyes adatok továbbítása a honlapon megjelenő pénzügyi intézmények és befektetési vállalkozások, pénzpiaci közvetítők részére a Liga Taggal való személyes kapcsolatfelvétel céljából az érdeklődéssel érintett pénzügyi- biztosítási- vagy befektetési szolgáltatásra vonatkozóan,
 • a Liga Taggal való közvetlen kapcsolatfelvétel telefonon és email-en keresztül,
 • gazdasági reklámnak minősülő egyéb reklámanyagok, elektronikus hirdetések vagy egyéb címzett tartalom küldése a Liga Tag részére email-en,
 • hírlevelek, ajánlatok küldése a Liga Tag részére e-mailen,
 • a  honlapon elérhető szolgáltatásokra vonatkozó felmérések küldése a Liga Tag részére.

Felhívjuk figyelmét, hogy a honlapon elérhető egyes információk, kedvezmények igénybevételéhez elvégzendő adatközlés (hírlevélre feliratkozás vagy visszahívás kérés) során a megadott személyes adatainak kezelésére, továbbítására és átadására vonatkozó kifejezett hozzájárulás megadására köteles. Tájékoztatjuk, hogy az adatközlés alkalmával megadott személyes adatait az érdeklődésével érintett pénzügyi- biztosítási vagy befektetési szolgáltatás szolgáltatója, illetve az ilyen szolgáltató megbízott üzletkötőin vagy ügynökein túlmenően az adatok felvételével megbízott adatfeldolgozók is megismerik.

Tájékoztatjuk, hogy a Liga Tagja által a honlapon kiválasztott pénzügyi szolgáltatáshoz vagy termékhez kapcsolódóan az egyes Adatkezelők a rájuk vonatkozó jogszabályi és szerződéses feltételek szerint az alábbi szerződéses partnereknek szolgáltathatnak adatot:

 • OTP Bank Nyrt.
 • OTP Pénzügyi Pont Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap működésével kapcsolatban a honlap ún. cookie-k által egyedi azonosítására alkalmatlan, nem személyhez kapcsolódó statisztikai adatokat is gyűjt remarketing és a weboldal fejlesztése céljából (lásd cookie kezelési szabályzat).

A regisztráció során megadott személyes adatainak a kezelésére, továbbítására vonatkozó hozzájárulását Ön bármikor, korlátozás és indokolás nélkül írásban visszavonhatja az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Email: penzugyiportal@liganet.hu
Postacím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A.

Kérjük, hogy hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, vagy az adatkezelés elleni tiltakozás esetén a nevét, email címét, és a regisztráláskor közölt telefonszámát szíveskedjék megadni, hogy személye egyértelműen azonosítható legyen. Amennyiben az adatkezelés visszavonását célzó nyilatkozatot hibásan, vagy hiányosan küldik meg az adatkezelő részére az adatkezelés törlését nem tudjuk végrehajtani.

Tájékoztatjuk, hogy Ön az adatkezelés ellen tiltakozhat. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az Ön adatait zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha Ön az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per az adatkezelő ellen az Ön választása szerint a lakóhelye alapján illetékes törvényszék, vagy a Fővárosi Törvényszék előtt indítható meg.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelők adatkezeléssel összefüggő tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelők pénzpiaci közvetítői, közvetítői alvállalkozói, biztosításközvetítői, tőkepiaci közvetítői tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:

Magyar Nemzeti Bank
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Postacím: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777.
Email cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

A KEDVEZMÉNYEK ELÉRÉSÉHEZ, NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓÉRT ITT IRATKOZHATSZ FEL HÍRLEVELÜNKRE.