Tájékoztatás személyes adat kezeléséről

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája a jelen tájékoztató alapján kezeli a LIGA szakszervezeti tagok által továbbított személyes adatokat.

A szervezet az Alaptörvény, a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény alapján működő szakszervezeteket és szakszervezetek szövetségeit (a továbbiakban: tagszervezetek) tömörítő országos konföderáció.

Adatkezelő

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája
Székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A,
Levelezési cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A,.
E-mail cím: info@liganet.hu

Adatfeldolgozó

Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája
Székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A,
Levelezési cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A,.
E-mail cím: info@liganet.hu

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre

Az érintett neve, születési neve, születési dátuma, születési helye, elérhetőségének városa, telefonszáma, email címe, jövedelmi adatok.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelő az érintett adatait abból a célból kezeli, hogy a https://www.ligapenzugyiportal.hu
oldalon kiválasztott pénzügyi termékkel kapcsolatban az érintettet tájékoztatás nyújtása céljából megkeresse.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő az adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt 5 évig vagy az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok felvétele és kezelése az érintettnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet az érintett a https://www.ligapenzugyiportal.hu weblapon történő adatai kitöltésével, vagy regisztrációval, a jelen tájékozatóban foglaltak megismerésének igazolásával, a jelölőnégyzet kipipálásával ad meg.

Az adatok megismerésére jogosultak

Az adatokat kizárólag a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság regisztráció során megadott adatkezelők ismerhetik meg.

Adatkezelési nyilvántartási száma

NAIH-125868

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

Tájékoztatás

Az érintett kérelmére adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az adatkezelő köteles a tájékoztatást legfeljebb 30 napon belül az érintett kérelmére írásban, közérthető formában ingyenesen megadni. Amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz már nyújtott be, költségtérítés állapítható meg, amelynek összege visszatérítendő, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatás megtagadása esetén az érintett bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Adatok módosítása, törlése, zárolása

Az érintett az Infotv. 17. § rendelkezései szerint az adatkezelőtől kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll. Az érintett kérheti személyes adatainak törlését.
Az érintett kérheti személyes adatainak zárolását. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Az érintett az Infotv. 21. § rendelkezései szerint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy az adatátvevő vagy harmadik személy jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő a tiltakozást köteles legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatni. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbított, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelő e tiltakozás kapcsán hozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a tiltakozás elbírálására irányadó határidőt elmulasztja, az ellen – annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatait (tájékoztatás, helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem, hozzájárulás visszavonása, tiltakozás) adatkezelő felé a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken teheti meg.

Jogorvoslati lehetőség

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, az illetékes törvényszékhez fordulhat (de választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja a bírósági eljárást) vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5., ügyfélszolgálat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

A KEDVEZMÉNYEK ELÉRÉSÉHEZ, NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓÉRT ITT IRATKOZHATSZ FEL HÍRLEVELÜNKRE.