Adatkezelési tájékoztató

A jelen tájékoztatás célja, hogy a www.ligapenzugyiportal.hu honlapon (továbbiakban honlap) elérhető termékekhez, szolgáltatásokhoz, azok igénybevételéhez kapcsolódó közvetítői-, adatvédelmi és adatkezelési tevékenységekre vonatkozó információt nyújtson az Érintetteknek annak érdekében, hogy ezek igénybevételével kapcsolatosan a szükséges hozzájárulások megadásáról megfelelő előzetes tájékoztatás birtokában hozzon döntést.

 

1. A tájékoztatás és az adatkezelési tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 

2. Adatkezelő:

A honlap és az üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi jog a  Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, továbbiakban „Liga” (székhely: 1112 Budapest, Sasadi út 170., adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-125868) illeti.

A Liga a honlapon megjelenő egyes szolgáltatások tekintetében a kedvezmények mértékére, elérésére vonatkozó tájékoztatást nyújt, valamint az Érintettet a kedvezmény elérésében támogatja, számára tanácsot ad (pl. értékesítési hálózat megjelölése) és ezzel kapcsolatosan kezeli az Érintett Liga Tagok adatait. A Liga kizárólag az Érintett Liga Tagok által önkéntes módon megadott adatokat kezeli, és ennek keretében az Érintettek személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és a Liga tagsággal kapcsolatban alkalmazandó etikai szabályok betartásával végzi.

A Liga a honlapon megjelenő egyes pénzügyi és egyéb termékekhez kapcsolódóan kedvezményekre vonatkozó tájékoztatási, marketing, adattovábbítási tevékenységet végez azon szolgáltatók részére, amelyek termékeire vonatkozóan a honlap látogatója érdeklődik.

A honlapon kínált szolgáltatások, kedvezmények, kedvezményes termékek  igénybevételéhez hírlevél feliratkozás, visszahívás kérés szükséges, amelyek során egyes személyes adatok (lásd később részletesen) megadása, kezelése és harmadik felek részére való átadásának engedélyezése is szükséges.

3. Adatkezelők köre:

 • Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája
 • Letbroke Kft.
 • Greenspark.hu Kft.
 • OTP Pénzügyi Pont Kft.
 • OTP Bank Nyrt.
 • HC Központ Kft.
 • Budapest Bank Zrt.
 • Frondeo Team Kft.

 

4. Adatfeldolgozók köre:

 • SalesAutopilot Kft.
 • Tárhely.eu Szolgáltató Kft.
 • Zendesk Inc.

4.1.    Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi Adatfeldolgozó szolgáltatását: 

 • SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: Cg. 01 09 286773; adószám: 25743500-2-41) hírlevél küldés, feliratkozó űrlapok kezelése, e-mail címlista-nyilvántartás
 • Tárhely.eu Szolgáltató Kft. (székhely: cégjegyzékszám: 01-09-909968, adószám: 14571332-2-42) tárhely-szolgáltatás
 • Zendesk Inc. (székhely: 1019 Market Street San Francisco, CA 94103, USA) chat-szolgáltatás

4.2.    Az Adatkezelők kapcsolattartásra kijelölt elektronikus levelezési címe:

penzugyiportal@liganet.hu,

postacíme: 1112 Budapest, Sasadi út 170.

5. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a hírlevélre feliratkozással, visszahívás kéréssel, az Adatkezelő honlapjának használatával, chat funkció igénybevételével, egyes kérdőívek kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

6. A kezelt adatok köre (az alábbi felsorolásból egy, vagy több):

 • név
 • lakcím
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • pénzügyi termék igények köre
 • tagszervezet neve
 • a honlap használata során az Érintett böngészője által elküldött technikai információk

 

7. Az adatkezelés időtartama:

Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart. A kötelező adatkezelés eseteit kivéve az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig. Hírlevél küldése, direkt marketing — korlátlan időtartam a hírlevélről való leiratkozás időpontjáig.

Minden egyéb esetben pl. konkrét termék igénybevételében való közreműködés esetén a termék igénybevételét követő 6 hónap.

Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az Adatkezelőnek intézett kérés alapján, annak segítségével is.

Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés – a fent meghatározott időtartamokon belül – mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.

Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.

A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

8. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által különböző Szolgáltatókkal megkötött, kedvezményes termék- szolgáltatáselérésre vonatkozó megállapodások alapján az Érintettek megismertetése, kedvezményes termékeléréshez, igénybevételhez kapcsolódó tanácsadás, a honlap használatának támogatása, a konkrét termékigénnyel jelentkező Éintettek kiszolgálása, termékismertetők közzététele, az Érintettekkel való kapcsolattartás, hírlevél küldése, Érintettek adatainak továbbítása a szerződött Szolgáltatók részére, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása, amely az Adatkezelő által végzett egyes adatkezelések tekintetében az alábbiakat foglalja magában:

 • személyes adatok továbbítása a honlapon megjelenő szolgáltatók, pénzügyi intézmények és befektetési vállalkozások, pénzpiaci közvetítők részére az Érintett Liga Taggal való személyes kapcsolatfelvétel céljából az érdeklődéssel érintett termékre, pénzügyi- biztosítási- vagy befektetési szolgáltatásra vonatkozóan;
 • az Érintett Liga Taggal való közvetlen kapcsolatfelvétel telefonon és email-en és chat alkalmazáson keresztül;
 • gazdasági reklámnak minősülő egyéb reklámanyagok, elektronikus hirdetések vagy egyéb címzett tartalom küldése az Érintett Liga Tag részére email-en;
 • hírlevelek, ajánlatok küldése az Érintett Liga Tag részére e-mailen;
 • a  honlapon elérhető szolgáltatásokra vonatkozó felmérések küldése az Érintett Liga Tag részére e-mailen;
 • az Érintett Liga tagok részére kedvezményeket nyújtó szolgáltatók időszakos, akciós ajánlatainak továbbítása e-mailen.

 

A honlapon elérhető egyes információk, kedvezmények igénybevételéhez elvégzendő adatközlés (regisztráció, hírlevélre feliratkozás vagy visszahívás kérés vagy érdeklődés) során a megadott személyes adatainak kezelésére, továbbítására és átadására vonatkozó kifejezett hozzájárulás megadására köteles.

Tájékoztatjuk, hogy az adatközlés alkalmával megadott személyes adatait az érdeklődésével érintett termék, pénzügyi- biztosítási vagy befektetési szolgáltatás Szolgáltatója, illetve az ilyen Szolgáltató megbízott üzletkötőin vagy ügynökein túlmenően az adatok felvételével megbízott adatfeldolgozók is megismerik.

Tájékoztatjuk, hogy az Érintett Liga Tag által a honlapon kiválasztott termékhez, pénzügyi szolgáltatáshoz vagy termékhez kapcsolódóan az egyes Adatkezelők a rájuk vonatkozó jogszabályi és szerződéses feltételek szerint az alábbi szerződéses partnereknek szolgáltathatnak adatot:

 • Letbroke Kft.
 • Greenspark.hu Kft.
 • OTP Bank Nyrt.
 • OTP Pénzügyi Pont Kft.
 • OTP Pénzügyi Pont Kft.
 • OTP Bank Nyrt.
 • HC Központ Kft.
 • Budapest Bank Zrt.
 • Frondeo Team Kft.

 

9. Az adatkezelés módja:

Az Érintett a regisztrációval, hírlevélre feliratkozással, visszahívás kéréssel, chat funkció használatával, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel, Liga tagkártya átvétellel párhuzamosan kitöltött átadás-átvételi dokumentumon, és esetleges egyéb egyedi módon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.

Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik:

 • hírlevélre feliratkozók
 • visszahívás kérők

Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:

 • az Adatkezelők munkatársai;
 • az Adatfeldolgozó munkatársai;
 • egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
 • egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

A honlap működésével kapcsolatban a honlap ún. cookie-k által egyedi azonosítására alkalmatlan, nem személyhez kapcsolódó statisztikai adatokat is gyűjt remarketing és a weboldal fejlesztése céljából (lásd cookie kezelési szabályzat).

 

10. Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása:

Az Érintett Liga Tag

 • tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését;
 • kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
 • tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot törölni kell, ha

 • a kezelése jogellenes;
 • az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A regisztráció során megadott személyes adatainak a kezelésére, továbbítására vonatkozó hozzájárulását Ön bármikor, korlátozás és indokolás nélkül írásban visszavonhatja az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Email: penzugyiportal@liganet.hu
Postacím: 1112 Budapest, Sasadi út 170.

 

Az Érintett Liga tag hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, vagy az adatkezelés elleni tiltakozás esetén a nevét, email címét, és a regisztráláskor közölt telefonszámát szíveskedjék megadni, hogy személye egyértelműen azonosítható legyen. Amennyiben az adatkezelés visszavonását célzó nyilatkozatot hibásan, vagy hiányosan küldik meg az adatkezelő részére az adatkezelés törlését nem tudjuk végrehajtani.

 

Az Érintett Liga tag az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha az adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az Ön adatait zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha Ön az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

 

11. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelők adatkezeléssel összefüggő tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelők pénzpiaci közvetítői, közvetítői alvállalkozói, biztosításközvetítői, tőkepiaci közvetítői tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:

Magyar Nemzeti Bank
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Postacím: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777.
Email cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

 

12. Egyoldalú módosíthatóság

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

 

Hatályos: 2018.május 25-től

A jelen tájékoztatás célja, hogy a www.ligapenzugyiportal.hu honlapon (továbbiakban honlap) elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó közvetítői-, adatvédelmi és adatkezelési tevékenységekre vonatkozó információt nyújtson Önnek annak érdekében, hogy szolgáltatásaink igénybevételéről és a szükséges hozzájárulások megadásáról megfelelő előzetes tájékoztatás birtokában hozzon döntést.

A tájékoztatás és az adatkezelési tevékenységek alapjául szolgáló jogszabályok:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

A honlap és az üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi jog a  Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A., adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-125868) illeti. A Liga a honlapon megjelenő egyes pénzügyi szolgáltatások tekintetében kizárólag kedvezmények elérésére vonatkozó tájékoztatást végez és ezzel kapcsolatosan kezeli a Liga Tagok adatait. A Liga kizárólag a Liga Tagok által önkéntes módon megadott adatokat kezeli.

A Liga a honlapon megjelenő egyes pénzügyi és befektetési termékekhez kapcsolódóan kedvezményekre vonatkozó tájékoztatási és marketing tevékenységet végez. Marketing tevékenységnek minősül valamennyi „Promóció” jelzésű termékmegjelenítés.

Tájékoztatjuk, hogy honlapon kínált szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció és egyes személyes adatok megadása, kezelése és harmadik felek részére való átadása szükséges.

Adatkezelők NAIH regisztráció alapján:

 • Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája
 • Letbroke Kft.
 • Greenspark.hu Kft.
 • OTP Pénzügyi Pont Kft.
 • OTP Bank Nyrt.
 • Salesautopilot.hu

Adatfeldolgozó:

 • Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája

Az Adatkezelők kapcsolattartásra kijelölt elektronikus levelezési címe:

penzugyiportal@liganet.hu

Az adatkezelés jogalapja:

A honlapon elérhető kedvezményre jogosult Liga Tag hozzájárulása.

A kezelt adatok köre (az alábbi felsorolásból egy, vagy több):

 • név
 • lakcím
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • jövedelmi adatok
 • munkáltató neve
 • pénzügyi igények
 • tagszervezet neve

Az adatkezelés időtartama:

A kötelező adatkezelés eseteit kivéve az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatkezelés célja:

 • személyes adatok továbbítása a honlapon megjelenő pénzügyi intézmények és befektetési vállalkozások, pénzpiaci közvetítők részére a Liga Taggal való személyes kapcsolatfelvétel céljából az érdeklődéssel érintett pénzügyi- biztosítási- vagy befektetési szolgáltatásra vonatkozóan,
 • a Liga Taggal való közvetlen kapcsolatfelvétel telefonon és email-en keresztül,
 • gazdasági reklámnak minősülő egyéb reklámanyagok, elektronikus hirdetések vagy egyéb címzett tartalom küldése a Liga Tag részére email-en,
 • hírlevelek, ajánlatok küldése a Liga Tag részére e-mailen,
 • a  honlapon elérhető szolgáltatásokra vonatkozó felmérések küldése a Liga Tag részére.

Felhívjuk figyelmét, hogy a honlapon elérhető egyes információk, kedvezmények igénybevételéhez elvégzendő adatközlés (hírlevélre feliratkozás vagy visszahívás kérés) során a megadott személyes adatainak kezelésére, továbbítására és átadására vonatkozó kifejezett hozzájárulás megadására köteles. Tájékoztatjuk, hogy az adatközlés alkalmával megadott személyes adatait az érdeklődésével érintett pénzügyi- biztosítási vagy befektetési szolgáltatás szolgáltatója, illetve az ilyen szolgáltató megbízott üzletkötőin vagy ügynökein túlmenően az adatok felvételével megbízott adatfeldolgozók is megismerik.

Tájékoztatjuk, hogy a Liga Tagja által a honlapon kiválasztott pénzügyi szolgáltatáshoz vagy termékhez kapcsolódóan az egyes Adatkezelők a rájuk vonatkozó jogszabályi és szerződéses feltételek szerint az alábbi szerződéses partnereknek szolgáltathatnak adatot:

 • OTP Bank Nyrt.
 • OTP Pénzügyi Pont Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a honlap működésével kapcsolatban a honlap ún. cookie-k által egyedi azonosítására alkalmatlan, nem személyhez kapcsolódó statisztikai adatokat is gyűjt remarketing és a weboldal fejlesztése céljából (lásd cookie kezelési szabályzat).

A regisztráció során megadott személyes adatainak a kezelésére, továbbítására vonatkozó hozzájárulását Ön bármikor, korlátozás és indokolás nélkül írásban visszavonhatja az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Email: penzugyiportal@liganet.hu
Postacím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A.

Kérjük, hogy hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, vagy az adatkezelés elleni tiltakozás esetén a nevét, email címét, és a regisztráláskor közölt telefonszámát szíveskedjék megadni, hogy személye egyértelműen azonosítható legyen. Amennyiben az adatkezelés visszavonását célzó nyilatkozatot hibásan, vagy hiányosan küldik meg az adatkezelő részére az adatkezelés törlését nem tudjuk végrehajtani.

Tájékoztatjuk, hogy Ön az adatkezelés ellen tiltakozhat. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az Ön adatait zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha Ön az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per az adatkezelő ellen az Ön választása szerint a lakóhelye alapján illetékes törvényszék, vagy a Fővárosi Törvényszék előtt indítható meg.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelők adatkezeléssel összefüggő tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelők pénzpiaci közvetítői, közvetítői alvállalkozói, biztosításközvetítői, tőkepiaci közvetítői tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:

Magyar Nemzeti Bank
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Postacím: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777.
Email cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

A KEDVEZMÉNY ELÉRÉSÉHEZ, NAPRAKÉSZ INFORMÁCIÓKÉRT ITT IRATKOZHATSZ FEL HÍRLEVELÜNKRE