A „VISSZAHÍVÁST KÉREK” SABLON IGÉNYBEVÉTELE ÁLTAL MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK

Amennyiben az érintett az adatkezelő által közvetített valamely terméket igénybe kívánja venni, vagy az adott termékről bővebb felvilágosítást kíván kérni; úgy annak egyik módja a Liga Pénzügyi Portálon található konkrét termékismertetők tájékoztató szövegrészének végén található „visszahívást kérek” gombra való kattintás, majd az ott kért személyi adatok (elérhetőségi adatok) megadása a visszahívás teljesíthetősége érdekében.
Mielőtt adatait megadná, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az adatkezelő jelen adatkezelési ügyféltájékoztatóját, amelynek linkje minden egyes termék „visszahívást kérek” pontja alatt elhelyezésre került. Az adatkezelő az adatkezelési ügyféltájékoztató előzetes elolvasásáról visszaigazolást kér, azaz külön pipa elhelyezésével tanúsítja Ön azt, hogy adatai megadása előtt a tájékoztató szövegét elolvasta, megismerte.
Az érdeklődő, azaz az érintett egyidejűleg LIGA hírlevélre is feliratkozhat a megfelelő kockában elhelyezett pipa segítségével; azonban fontos tudnia, hogy a LIGA hírlevélre való feliratkozás nem kötelező, a visszahíváskérés LIGA hírlevélre való feliratkozás nélkül is megtörténik, azaz az érintett szabadon dönthet arról, hogy kíván-e egyidejűleg LIGA hírlevél szolgáltatást is igénybe venni vagy sem.
Amennyiben a „visszahívást kérek” sablon által feltűntetett elérhetőségi adatait megadta, egyben az adatkezelési tájékoztatót elolvasta és ezt a megfelelő kockában elhelyezett pipával elismerte; úgy az adatkezelő munkatársa Önt vagy telefonon, vagy e-mail útján keresni fogja.
A „visszahívást kérek” sablon igénybevétele által megvalósuló adatkezelések:
Az adatkezelő neve:
Az adatkezelő elérhetősége:
Az adatkezelő képviselője:
Adatvédelmi felelős neve:
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Greenspark.hu Kft.
8646 Balatonfenyves, Somló utca 79.
Várkonyi Csaba Istvánné ügyvezető
Dr. Fekete Olga
fekete.olga.dr@gmail.com, 7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 12.
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelő által közvetített termékekről való részletes, személyre szabott felvilágosítás megadásának lehetősége, illetve az érdeklődő szakszervezeti taggal, tagszakszervezeti vagy tagszakszervezeti gazdasági társasági képviselővel való kapcsolatfelvétel lehetőségének megteremtése.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, mely jogalap ajánlatkéréssel, érdeklődéssel összefüggésben is alkalmazandó.
A „visszahívást kérek” üzenet elküldésének előfeltétele a jelen adatkezelési ügyféltájékoztató elolvasása és e ténynek pipa elhelyezésével való igazolása a feliratkozáskor.
Az érintettek kategóriái:
A visszahívást kérő, azaz az üzleti kapcsolatfelvételt igénylő LIGA szakszervezeti tagok, tagszakszervezeti és tagszakszervezet gazdasági társaságának képviselői.
A személyes adatok kategóriái:
A visszahívást kérő vezetékneve, keresztneve, telefonszáma, a visszahívást kérés időpontja, az adatkezelés megszüntetési kérelem időpontja; tagszakszervezet vagy annak gazdasági társasága képviseletében történt visszahívás kérés esetén a tagszakszervezet vagy gazdasági társasága neve.
Szabadon megadhatja a fenti adatokon túl e-mail címét is, amennyiben inkább e-mail útján szeretne kapcsolatba lépni velünk. Az e-mail cím megadása ugyanakkor nem kötelező !
A címzettek kategóriái:
A „visszahívást kérek” szolgáltatást az adatkezelő az alábbi cégtől, mint adatfeldolgozótól bérelt tárhely és általa szolgáltatott program alapján küldi meg Önnek:
A tárhely és a program üzemeltetője a SalesAutopilot Kft. (Székhelye: 1024 Budapest, Margit körút 31-33., félemelet 4-5., E-mail címe: info@salesautopilot.hu, Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-286773., Adószáma: 25743500-2-41.).
A személyes adatok a visszahívás lebonyolítása, illetve az információ szolgáltatás érdekében az adatkezelő alvállalkozójához, Veres Júlia egyéni vállalkozóhoz továbbításra kerülhetnek. Adatkezelő és Veres Júlia egyéni vállalkozó, mint adatkezelő alvállalkozója közös adatkezelőként járnak el. Veres Júlia egyéni vállalkozó adatai: (székhelye: 2244 Úri, Rózsika u. 14., okmányirodai nyilvántartási száma: 51012580, OTP PP értékesítői törzsszáma: 0040600519229., adószáma: 67963423-1-33, e-mail címe: info@greenspark.hu)
Az adatkezelő a Google LLC (székhelye: Mountain View, Kalifornia, USA) mint adatfeldolgozó által működtetett webmailt, azaz a gmail.com levelezőrendszert használja. A Google LCC ugyan harmadik országbeli vállalkozás, azonban a webmail szolgáltatása figyelemmel van a GDPR előírásaira, amelyről részletes magyar nyelvű adatkezelési tájékoztatást olvashat itt: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu
Egyben a Google Inc. a Privacy Shield részese: https://cloud.google.com/security/compliance/privacy-shield/
Az e-mail formájában elküldött személyes adatokhoz – a szerver karbantartása, hibaelhárítás esetén – szigorúan célhoz kötötten, önálló adatkezelőként az informatikai háttértámogatást nyújtó alábbi egyéni vállalkozás fér hozzá: Váradi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Székhelye: 2344 Dömsöd, Ráckevei út 38., E-mail címe: varadi.akos.hu@gmail.com, cégjegyzék száma: 13-06-054679, Adószáma:20665766-1-13).
Esetleges jogi igényérvényesítés esetén hatóságok, bíróság, illetve jogi képviselő részére történhet adattovábbítás. Ezen címzettek önálló adatkezelőnek minősülnek.
A jogérvényesítés során az adatkezelés jogalapja immár az adatkezelő jogos érdeke. A jogérvényesítéssel összefüggő jogos érdek alapja a bizonyíthatóság; a tényállás feltárásának, a bizonyítékok rendelkezésre bocsátásának, a jogkövetkezmények alkalmazhatóságának lehetőségét tudja ezáltal az adatkezelő megteremteni. Az érintett elérhetőségi adatainak bizalmas jellegéhez fűződő joga sérülhetne meg ezáltal, azonban jogvita esetén a jogi igényérvényesítés joga, a tényállás feltárása és a jogszerű szankciók alkalmazása mind a két fél közös érdeke, így a jogsérelem lényegesen csekélyebb, mint az adatkezelői oldalon fennálló érdek súlya, jelentősége.
Harmadik országba történő adattovábbítás
Egyesült Államok (Google LCC-re tekintettel)
Adattörlésre előirányzott határidő:
Az érintettel való kapcsolatfelvételtől számított 30 nap.
Kivételt az olyan megkeresések, „visszahívás kérések” képeznek, amelyek alapján az érintett és az adatkezelő között a közvetítői szolgáltatás igénybevételére irányuló megállapodás jön létre, vagy ilyen irányú tárgyalások indulnak el a felek között.
Ebben az esetben a közvetítői szolgáltatás igénybevételére irányadó adatkezelési szabályok alkalmazandók.
Amennyiben a visszahívást kérő egyben LIGA hírlevelet is kér, a hírlevél küldésre a LIGA vonatkozó adatkezelési szabályai irányadóak.
A személyes adatok forrása:
Az adatokat az érintett bocsátotta rendelkezésre saját visszahívás-kérési regisztrációjakor, az adatok visszahívás kérési célból való megadása az érintett által nem kötelező (ebben az esetben az érintett nem kerül visszahívásra); azt a visszahívást kérő a saját döntése alapján, részletes tájékoztatást követően teszi meg.
Automatizált döntéshozatal megvalósul-e ?
Nem valósul meg automatizált döntéshozatal.
Technikai és szervezési intézkedések
Lásd: „Így vigyázunk személyes adatai biztonságára” című fejezetben !

A Greenspark.hu Kft. teljes adatkezelési szabályzata itt érhető el:
www.ligapenzugyiportal.hu//greenspark-adatkezelesi-tajekoztato